Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XLIV Sesja Rady Gminy Łyse - 13 marca 2024 r.

XLIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 13 marca 2024 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła uchwałą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 oraz w budżecie gminy na 2024 rok. Budżet Gminy Łyse został zwiększony o kwotę 1 979 737 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof”. Ponadto zwiększyła się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2024” na zadania dotyczące zakupu i montażu lamp solarnych na terenie sołectw Baba, Dudy Puszczańskie, Grądzkie, Lipniki, Tartak oraz Warmiak w wysokości 90 000 zł. W roku 2024 planowana jest również budowa integracyjnego placu zabaw w miejscowości Łyse o łącznej wartości 960 000 zł oraz rozpoczęcie prac związanych z budową wielofunkcyjnej sceny w celu zapewnienia warunków do rozwoju kultury, w tym obchodów Niedzieli Palmowej i konkursu Palma Kurpiowska. Stanowią one kwotę 50 000 zł.

Ponadto Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu. Dofinansowanie ma na celu wsparcie zadania związanego z transportem osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej  z terenu gminy Łyse do miejscowości Cierpięta w roku 2024, w kwocie 58 000 zł;
  • w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym  na terenie Gminy Łyse. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozyskane zostało dofinansowanie do prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy zabytkach, w związku z czym przyznano dotację celową na prace przy Kościele pw. św. Anny w Łysych oraz Kościele pw. św. Stanisława Kostki w Zalasiu;
  • w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Łyse oraz zasad jego stosowania. Sztandar jest symbolem tradycji, wierności, honoru i męstwa. Stanowi własność Gminy Łyse i jest znakiem prawnie chronionym, używany jest podczas uroczystości państwowych, gminnych, a także uroczystych sesji Rady Gminy oraz wtedy, gdy przemawiają za tym okoliczności. Sztandar Gminy Łyse jest uroczystym insygnium w kształcie kwadratowego płata o wymiarach 100x100 cm obszytym złotą frędzlą. Na prawej stronie przedstawiony został Orzeł Biały w czerwonym polu, lewa strona stanowi godło herbu Gminy Łyse (biało-żółta palma kurpiowska z dwoma srebrnymi świerkami) na zielonym tle ze srebrnym napisem Gmina Łyse;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Przyjęcie wskazanej działki jest niezbędne ze względu na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Lipniki kolonia Struga. Przy zjeździe łączącym odcinek drogi gminnej z drogą powiatową należało uwzględnić dodatkowo trójkąt bezpieczeństwa, aby dostosować projektowany pas drogowy do normatywnych szerokości ujętych w przepisach prawa;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Działka znajduje się w centrum miejscowości Lipniki, stanowiąc poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej, która na chwilę obecną ma szerokość 3m. Docelowa szerokość odcinka to 4m, co znacznie ułatwi korzystanie ze wskazanej nieruchomości;
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2024 r. W ramach realizacji programu zostały zawarte umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt HappyDog Marian Drewnik z Nowej Krępy oraz Kurpiowskim Centrum Weterynaryjnym w Dylewie.

W dalszej części obrad Radzie Gminy Łyse zostały przedstawione sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2023 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse oraz z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

Głosowanie imienne