Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Wójt Gminy Łyse z absolutorium za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok

W dniu 15 czerwca 2023 r. obyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Łyse, podczas której radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Łyse absolutorium oraz wotum zaufania. Na wstępie obrad Wójt przedstawił raport o stanie gminy za rok 2022. Odczytane zostały pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące wykonania przez Wójta Grzegorza Fabiszewskiego budżetu za rok 2022. Sprawozdanie finansowe Gminy Łyse za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zostały również przyjęte przez Radnych Gminy Łyse.

Rok 2022 obfitował w wydarzenia inwestycyjne. Na początku kadencji w 2018 roku budżet gminy wynosił około 48 mln zł, w roku 2022 było to już ponad 69 mln zł. Dzięki poczynionym staraniom Gmina uzyskała dofinansowania w granicach 40 mln zł. Wójt podziękował Przewodniczącemu oraz całej Radzie za wspieranie podejmowanych działań mających na celu polepszenie warunków życia mieszkańców. Podziękowania były skierowane również w stronę pracowników urzędu gminy, kierowników jednostek podległych, dyrektorów szkół oraz sołtysów. Wójt Gminy Łyse wskazał, że „dzięki współpracy szliśmy w jednym, dobrym kierunku, kierunku rozwoju gminy”. Gmina nie jest zadłużona, nie zostały również sprzedane żadne nieruchomości gruntowe.

Poniżej przedstawiamy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2022 roku:

 • Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse – wartość wykonanych robót – 3.978.841 zł,
 • Rozbudowa i zwiększanie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse - wartość wykonanych robót – 49.098 zł,
 • Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej wartość zadania – 2.306 010 zł,
 • Zakup materiałów do budowy kolektora kanalizacji sanitarnej do działki gminnej nr 34/4 w msc. Łyse – wartość zadania – 39.999,99 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej nr 250709W Łyse – Pupkowizna od km 0+ 168,64 do km 5+435,35 - wartość wykonanych robót – 1.000.000 zł,
 • Przebudowa drogi gminnej Tartak – kolonia od km 0+000 do km 0+950,00 - wartość zadania – 725.970,67 zł,
 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szkolnej i Ogrodowej w m. Łyse - wartość zadania – 228.005,23 zł
 • Remont drogi gminnej nr 250734 W Łyse kol. Dąbrówki od km 0+000,00 do km 0+944,50 oraz Przebudowa drogi gminnej nr 250734 W Łyse kol. Dąbrówki od km 0+944,50 do km 1+470,00 - wartość zadania – 878.170,14 zł,
 • Wydatki inwestycyjne w ramach „Cyfrowa gmina” – wartość zadania – 193.760,34 zł,
 • Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 31 skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach - wartość zadania – 30.637,00 zł,
 • Poprawa efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse - wartość wykonanych robót – 7.612.399,86 zł,
 • Rozbudowa i zwiększanie odporności infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Łyse. - wartość wykonanych robót – 509.860,03 zł,
 • Wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Dęby – wartość zadania – 18.000 zł,
 • Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Dawia – wartość zadania – 26.500 zł,
 • Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Plewki – wartość zadania – 21.999,99 zł,
 • Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Serafin – wartość zadania – 41.499,96 zł,
 • Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Szafranki – wartość zadania – 13.000 zł,
 • Zakup i montaż lamp solarnych w msc. Złota Góra – wartość zadania – 13.000 zł,
 • Zakup sprzętu na potrzeby GJUK – 172.138,50 zł,
 • Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach – wartość wykonanych robót – 199.997,41 zł,
 • Zagospodarowanie terenu wiejskiego w msc. Zalas –  wartość zadania – 74.174,60 zł,
 • Budowa stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse – wartość zadania – 4.764.749,06 zł,
 • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Grądzkie – wartość zadania – 20.000 zł,
 • Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Baba – wartość zadania – 14.900 zł,
 • Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Piątkowizna – wartość zadania – 10.300 zł,
 • Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w msc. Wejdo – wartość zadania – 16.500 zł,
 • Zakup zestawu street workout w msc. Łyse – wartość zadania – 7.000 zł.

W dalszej części obrad wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie gminy Łyse na 2023 rok wynikające z realizowanych inwestycji.  W budżecie gminy zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.  „Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse” w kwocie 5.465.000 zł oraz na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. Nr 791 i 792 w msc. Lipniki”  w kwocie 250.000 zł.

Ponadto podczas obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w następujących sprawach:

 • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łyse na lata 2023 – 2027,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Głosowanie imienne