Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXV Sesja Rady Gminy Łyse - 31 stycznia 2023 r.

XXXV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 31 stycznia 2023 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych.

Na wstępie obrad Rada Gminy Łyse przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 oraz zmiany w budżecie gminy na 2023 rok w celu realizacji nowych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych. Na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych Gmina Łyse już wkrótce zleci przebudowę ponad 16 km dróg, które uzyskały bardzo korzystne dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 9,2 mln zł.  Gmina Łyse jest w trakcie procedury przetargowej na przebudowę drogi relacji Pupkowizna-Wanacja, która uzyskała od samorządu Mazowsza dofinansowanie w wysokości ponad 1,4 mln zł (63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania).

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie:

 • zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Myszyniec o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Łyse i będących w zarządzie Nadleśnictwa Myszyniec. W listopadzie ubiegłego roku Nadleśnictwo Myszyniec zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów państwowych stanowiących własność Skarbu Państwa (leżących na terenie gminy Łyse) za ochronne. Rada Gminy Łyse pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek.
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce na uchwałę nr XX/144/2021 Rady Gminy Łyse z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę;
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce na uchwałę nr XXIX/207/2022 Rady Gminy Łyse z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2022 r. wraz z odpowiedzią na skargę;
 • wyrażenia woli przystąpienia do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przystąpienie do realizacji zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzależnia się od uzyskania dofinansowania w ramach w/w Programu.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Do przedmiotowej uchwały dodano zapis o przejęciu przez Gminę Łyse w formie darowizny działki nr 51/15, która umożliwi połączenie działki nr 51/12 stanowiącej drogę wewnętrzną z drogą gminną publiczną Nr 250729W w miejscowości Łyse (kol. Worek).
 • ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych. Droga gminna nr 250709W Łyse-Pupkowizna została powiększona o odcinek drogi od skrzyżowania drogi gminnej nr 250709W Łyse-Pupkowizna z drogą gminną Serafin Pupkowizna (uprzednio 250718W Serafin-Pupkowizna-Wanacja) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 Stawiski-Dęby. Z kolei droga gminna nr 250718W Pupkowizna-Wanacja została pomniejszona o wyżej wymieniony odcinek oraz o drogę Serafin-Pupkowizna. Szczegóły zawiera załącznik graficzny do uchwały.
 • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łyse. W dniu 13 grudnia do Urzędu Gminy Łyse wpłynęła skarga w przedmiocie niewykonania przez Wójta Gminy Łyse czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gmina Łyse wypełniła w/w obowiązek. W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych została zgłoszona usługa pobierania oraz przeglądania dla zbiorów danych przestrzennych z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgłoszone usługi zostały zaakceptowane przez organ prowadzący ewidencję. Wójt Gminy Łyse zlecając wyżej wymienione zadania specjalizującej się w powyższym zakresie firmie dokonał należytej staranności i wykonał czynności nakazane prawem.
 • określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości. Konieczność podjęcia uchwały przez Radę Gminy Łyse wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa nakłada obowiązek ustalenia górnych stawek opłat za w/w usługi.
 • nadania statutu Gminnej Jednostce Usług Komunalnych. W statucie została uwzględniona między innymi nowa lokalizacja Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych.
 • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zmienionej uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2027,
 • ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

Ponadto Radzie Gminy Łyse przedstawione zostały sprawozdania:

 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w przedszkolu i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse.
 • z realizacji programu współpracy Gminy Łyse z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok.

Głosowanie imienne