Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Obszar Natura 2000


 

Puszcza Piska

Na terenie gminy Łyse znajdują się obszary Natura 2000. Pierwszym z nich jest obszar – Puszcza Piska. Zasięgiem swym obejmuję część miejscowości Łączki - kolonia Zamost. 

Jest to obszar ochrony siedliskowej ptaków - Puszcza Piska. Obszar leży na granicy pomiędzy krainą  Wielkich  Jezior  Mazurskich  a  Niziną  Mazurską.    Występują  głównie  lasy  iglaste  z dominującą sosną. W nasadzeniach liściastych dominują lipa i wiąz. Wokół zbiorników wodnych na terenach podmokłych występują zarośla olchowe i
różnego rodzaju zabagnienia.

Na całym Obszarze Specjalnej Ochrony – Puszcza Piska występuje co najmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 12 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest bardzo ważną ostoją cietrzewia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika i cietrzewia; ponadto obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian  czarny,  orlik  krzykliwy,  puchacz,  rybitwa  rzeczna,  włochatka;  w  stosunkowo  wysokiej liczebności występuje derkacz.

Myszynieckie Bory Sasankowe 

Kolejnym  obszarem  Natura  2000  na  terenie  Gminy  Łyse są  Myszynieckie  Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska rolnicze i lasy liściaste.  Jest  to  teren  utworzony  przez  piaski  fluwioglacjalne,  przynajmniej  częściowo zwydmione,  a  deniwelacje  przekraczają  miejscami  15 m. Obszar  podlega  typowej  gospodarce leśnej,  ze  zrębami  zupełnymi.  Dominują  bory  świeże.  Wiek  drzewostanu,  prawie  całkowicie zdominowany przez sosnę, jest zróżnicowany i obejmuje wszelkie klasy wiekowe.  

Ostoję  utworzono  dla  ochrony  silnej  populacji  sasanki  otwartej.  Ponadto,  w obrębie ostoi  jest  zlokalizowane  małe  zagłębie  ze  zbiorowiskami  torfowiska  wysokiego  i  boru bagiennego.