Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

XLIV SESJA RADY GMINY ŁYSE

28 grudnia podczas ostatniej w 2017 roku sesji Rada Gminy Łyse podjęła uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021 oraz budżetu na 2018 rok. Planowane  w 2018 roku wydatki budżetu gminy stanowią rekordową kwotę 50.431.849 zł, której wysokość wynika z wielu realizowanych oraz planowanych do realizacji przez Gminę Łyse inwestycji. 

W budżecie Gminy Łyse na 2018 rok zabezpieczone zostały środki na przebudowę drogi gminnej nr 250726W Pupkowizna – Krusza na odcinku blisko 2,5 km oraz budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowości Lipniki i Zalas. Gmina Łyse złożyła w 2017 roku wnioski o dofinansowanie realizacji powyższych inwestycji ze środków zewnętrznych. W trakcie realizacji w 2018 roku pozostają następujące zadania:
- budowa Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Zmianie uległ jedynie termin zakończenia inwestycji. Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na pojawienie się nowych możliwości dofinansowania realizacji zadania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II;
- poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse;
- budowa stacji uzdatniania wody w Lipnikach.
Ponadto Powiat Ostrołęcki wspólnie z Gminą Łyse planuje realizację przebudowy kolejnych odcinków drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse – Łączki w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse”.

W związku z końcem roku drobnym zmianom uległ budżet Gminy Łyse na 2017 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse na lata 2017-2022.

Rada Gminy Łyse przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Uchwalone zostały również plany pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady na 2018 rok.

Następnie Wójt Gminy Łyse - Jerzy Ksepka oraz Przewodniczący Rady Gminy Łyse - Kazimierz Drężek wspólnie złożyli podziękowania na ręce Mirosława Augustyniaka Radnego Województwa Mazowieckiego, Stanisława Kubła - Starosty Ostrołęckiego oraz dla Zarządu Powiatu Ostrołęckiego za udzielone dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Stosowne podziękowania złożyli również strażacy z OSP Łączki.

Podczas sesji Wójt Gminy Łyse podsumował zrealizowane w 2017 roku inwestycje. Dodał również, iż pomimo ogromnego zaangażowania ze strony samorządu gminy Łyse, brak jest możliwości przebudowy drogi relacji Lipniki-Dęby, która docelowo stanowić miała obwodnicę miejscowości Łyse.

Wśród zakończonych w 2017 roku zadań znalazły się między innymi:
- budowa sali gimnastycznej w Lipnikach,
- rozbudowa ulic Stanisława Krupki i Leśnej w miejscowości Łyse,
- zakończenie przebudowy dróg w miejscowości Serafin,
- przebudowa ciągu dróg gminnych: Lipniki - Baba, Lipniki - Dawia, Szafranki - kol. Kamrodla,
- rozbudowa ciągu dróg w miejscowości Łyse: Kolonia Worek, Kolonia Możdżonek, ul. Piwna i Łąkowa,
- przebudowa ul. Chętnika w miejscowości Łyse,
- przebudowa drogi gminnej Łączki – Piątkowizna,
- budowa budynku garażowo - technicznego dla OSP w Łączkach,
- budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyżega.