LI SESJA RADY GMINY ŁYSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

We wtorek 31 lipca 2018r. odbyła się LI Sesja Rady Gminy Łyse. Podczas obrad Radni Gminy Łyse podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 oraz  zmieniającą budżet Gminy Łyse na 2018 rok. Powyższe zmiany wynikały między innymi z potrzeby wprowadzenia do budżetu Gminy Łyse na bieżący rok planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

O kwotę 1.641.004 zł zmniejszone zostały środki przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w miejscowości Łyse. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w roku 2019, co umożliwi dofinansowanie budowy obiektu ze środków zewnętrznych, które w chwili obecnej wynosi w sumie blisko 1 mln zł. Ponadto Jerzy Ksepka - Wójt Gminy Łyse poinformował, że wkrótce zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego w miejscowości Łyse ze środków Ministra Sportu. Pozyskane zostanie również dofinansowanie realizacji inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse przyjęła projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse, zgodnie z aktualnymi wymogami prawa, przy czym sam regulamin nie uległ istotnym zmianom.

Kolejnym punktem obrad była aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łyse, w ramach której zmianie uległ rozdział określający zadania inwestycyjne w latach 2016-2021. Plan został zaktualizowany o zrealizowane od 2016 roku, będące w trakcie i planowane do realizacji w latach kolejnych zadania inwestycyjne.

W sierpniu br. Gmina Łyse złoży wniosek o dofinansowanie nowego zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrów miejscowości Łyse, Lipniki i Zalas” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach realizacji inwestycji  planowane jest  zagospodarowanie centrów w/w miejscowości poprzez dokonanie nasadzeń zieleni, wykonanie ciągów pieszych i miejsc parkingowych, a także wykonanie urządzeń małej infrastruktury i miejsc rekreacji. Dofinansowanie może wynieść nawet do 63,63% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Ponadto drobnym zmianom uległ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse, a także uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie