Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse - 23 grudnia 2022 r.

Budżet na 2023 rok oraz  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łyse jednogłośnie uchwalone.

XXXIV Sesja Rady Gminy Łyse odbyła się 23 grudnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Na wstępnie Rada Gminy Łyse jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łyse na lata 2023 – 2026.

Dochody budżetu gminy na przyszły rok wynoszą 49.641.638,27zł, przy wydatkach w kwocie 52.844.019 zł, w tym majątkowych (inwestycyjnych) wynoszących ponad 18 mln zł. Deficyt w wysokości 3.202.380,73 zł został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz z wolnych środków.

Wśród wydatków inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na przyszły rok znajdują się:

 • przebudowa dróg gminnych – 7.419.000 zł (w tym przebudowa drogi gminnej nr 250709W Łyse – Pupkowizna oraz opracowanie dokumentacji technicznej  na przebudowę dróg gminnych);
 • infrastruktura wodociągowa wsi -  5.000.000 zł;
 • infrastruktura sanitacyjna (kanalizacyjna) wsi -   5.000.000 zł;
 • budowa i wyposażenie  PSZOK – 600.000 zł.

Zaplanowane na bieżący rok inwestycje zostały zrealizowane w stu procentach, bez zaciągania zobowiązań finansowych w postaci kredytu czy pożyczki. Wybudowany został stadion lekkoatletyczny za ponad 4,7 mln zł. Zbliżamy się ku zakończeniu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łysych – inwestycji za ok 8,5 mln zł. Drogi w Łysych (dzielnica Dąbrówki) oraz w Tartaku zostały przebudowane. W drugiej połowie roku Gmina Łyse rozpoczęła przebudowę drogi w Pupkowiźnie, której koszt wynosi 7,6 ml zł. W ostatnich latach zainwestowaliśmy ogromne fundusze w budowę infrastruktury wodociągowej poprzez realizację zadania pn. „Nowy Ład w gospodarce wodno-kanalizacyjnej Gminy Łyse”. Pozyskaliśmy tu środki zewnętrzne w wysokości prawie 11 mln zł, przy koszcie realizacji zadania w wysokości 19,5 mln zł. Realizacja powyższego zadania przewiduje budowę ponad 62 km wodociągu, zakup samochodu asenizacyjnego na podwoziu typu hakowiec w komplecie z zabudową asenizacyjną i zabudową wysokociśnieniową do naprawy kanalizacji, wywożenia szamba i innych prac porządkowych. Zakupiliśmy samochód dostawczy pogotowia wodno-kanalizacyjnego o napędzie elektrycznym. Inwestycja obejmuje również wymianę 700 wodomierzy, które umożliwią ich zdalny odczyt z wykorzystaniem samochodu pogotowia wodno-kanalizacyjnego. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków, tak by zwiększyć jej wydajność. Na oczyszczalni zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, by zmniejszyć koszty jej obsługi.

W 2023 roku rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję. Pozyskaliśmy 9,2 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu na przebudowę infrastruktury drogowej o łącznej długości 16 km. Złożyliśmy wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Łyse-Tyczek Noski, która kosztowała nas ogrom pracy z uwagi na niezbędną zamianę gruntów z Lasami Państwowymi. Gmina Łyse może pozyskać bardzo korzystne dofinansowanie jej przebudowy w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy szacowanym koszcie realizacji ponad 8 ml zł. W 2023 roku zakończymy przebudowę drogi Łyse-Pupkowizna dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozyskaliśmy też środki z PROW-u na przebudowę drogi Pupkowizna-Wanacja w wysokości 63,63%.

W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2022-2026;
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022,
 3. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego - opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec – Wykrot - Lipniki" w roku 2022 w kwocie 27.000 zł. Uchwała została uchylona  z uwagi na niepodjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Myszyńcu;
 4. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok”;
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse oraz zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W wyniku nowelizacji ustawy o odpadach zmianie uległa definicja odpadów komunalnych w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. Powyższa zmiana wymagała aktualizacji zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse oraz uchwały określającej sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Powyższe odpady będą nadal przyjmowane na PSZOK-u w Łysych na dotychczasowych zasadach;
 6. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębu geodezyjnego Łyse. Uchwalony plan dotyczy terenu położonego w pobliżu sklepu „Lewiatan” w miejscowości Łyse, który między innymi obejmował działkę oznaczoną KR (teren komunikacji drogowej wewnętrznej), co uniemożliwiało użytkowanie pozostałej części nieruchomości na cele usługowe. W wyniku przyjętych zmian działka uzyska oznaczenie U (teren usług), co umożliwi jej optymalne wykorzystanie;
 7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łyse. Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie nowych zapisów w zakresie geometrii dachów, które umożliwią budowę budynków z niskim kątem nachylenia lub płaskim dachem. Powyższe zmiany zostały wprowadzone w związku z wieloma uwagami ze strony mieszkańców naszej gminy w zakresie problemów z uzyskaniem pozwoleń na budowę budynków zwłaszcza gospodarczych i inwentarskich;
 8. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych. Przyjęta uchwała ustaliła przebieg dróg gminnych nr 250709W Łyse – Pupkowizna, nr 250718W Serafin – Pupkowizna oraz nr 250718W Pupkowizna –Wanacja;
 9. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Nieruchomość oznaczona numerem działki 490/37 o pow. 0,0385 ha położonej w obrębie wsi Łyse gmina Łyse w pobliżu oczyszczalni ścieków zostanie nieodpłatnie przejęta przez Gminę Łyse na potrzeby przełożenia rur do oczyszczalni ścieków;
 10. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej. Gmina Łyse przejmie w formie darowizny nieruchomość gruntową oznaczoną numerem działki 51/12 o pow. 0,2017 ha położonej w obrębie wsi Łyse gmina Łyse w celu zapewnienia dostępu do sieci wodociągowej;
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łyse, położonej w obrębie wsi Lipniki gmina Łyse, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 809/1 o pow. 0,0090 ha na nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 325/1 o pow. 0,0004 ha, położoną w obrębie wsi Lipniki, stanowiącą własność osoby fizycznej;
 12. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Łyse na 2023 rok;
 13. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Łyse na 2023 rok.

Ponadto w uchwale budżetowej na 2023 rok przyjęte zostały zadania do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Głosowanie imienne